SULASOLIN KESKI-POHJANMAAN PIIRI R.Y. SÄÄNNÖT

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI
1 §
Yhdistyksen nimi on Sulasolin Keski-Pohjanmaan piiri r.y. ja yhdistyksen kotipaikka on
Kokkolan kaupunki.
Yhdistyksen kieli on suomi.
Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä piiri ja liitosta nimeä Sulasol.

JÄRJESTÖLLINEN ASEMA JA TOIMINTA-ALUE
2 §
Piiri liittyy itsenäisenä elimenä Sulasolin järjestörakenteeseen avustaen Sulasolia sen tarkoitusperien
toteuttamisessa.
Piiri toimii Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella.

TARKOITUS JA TOIMINTA
3 §
Piirin tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, herättää kiinnostusta
musiikkiin ja tukea musiikkitoiminnan alueellista kehitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
piiri
- avustaa ja tukee jäsenyhdistyksiään kaikissa niiden toimintaan liittyvissä asioissa,
- tekee alueellista kasvatus-, neuvonta-, valmennus- ja opetustyötä,
- toimeenpanee jäsentilaisuuksia, yhteisesiintymisiä sekä laulu- ja soittojuhlia
- kehittää yhteistoimintaa valtakunnallisten liittojen, muiden piirien ja toisten
samalla alueella toimivien musiikkijärjestöjen kanssa,
- avustaa Sulasolia alueelliseen hallintoon liittyvissä tehtävissä,
- osallistuu niiden valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, jotka Sulasolin tai
liittojen toimesta suoritetaan piirin alueella sekä
- on yhteydessä viranomaisiin tehden esityksiä, antaen ja välittäen lausuntoja.
Piirin tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen
siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

4 §
Toimintansa tukemiseksi piiri, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen viranomaisen luvan
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää keräyksiä ja arpajaisia
- hankkii varoja harjoittamalla alaansa liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa
- voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä
- perustaa rahastoja

JÄSENET
5 §
Piirin varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä kaikki sen alueella toimivat Sulasolin jäsenyhdistykset
sekä Sulasolin oppilaitosjäsenet, jotka piirihallitus hyväksyy. Kaikilla jäsenyhdistyksillä
ja oppilaitosjäsenillä on samat oikeudet.

6 §
Piirin kannattajajäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka piirihalhallitus
kannattajajäseneksi hyväksyy. Kannattajajäsenellä ei ole piirin kokouksissa äänioikeutta.

7 §
Piirin kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi piirikokous kutsua
henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut piirin puheenjohtajana.
Piirin kunniajäseneksi voi piirihallituksen kokous kutsua henkilön, joka on toiminut erittäin
ansiokkaasti piirin tarkoitusperien hyväksi.
Päätösten on oltava yksimielisiä.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on piirin kokouksissa äänioikeus.

8 §
Jäsen voi erota ilmoittamalla eroamisestaan kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle
tai suullisesti piirikokouksen pöytäkirjaan.
Piirihallitus voi erottaa piiristä jäsenen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin piirin
tarkoitusperiä tai jättää piirin sääntöjen määräämät velvoitteet suorittamatta. Erottamispäätöksestä
jäsenellä on oikeus vedota piirin kokoukseen ilmoittamalla tästä kirjallisesti piirihallitukselle
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut tiedoksi.

MAKSUT JA VELVOLLISUUDET
9 §
Jäsen suorittaa piirille henkilöjäsenmääräänsä perustuvan jäsenmaksun, jonka
suuruuden piirin varsinainen kokous vuosittain määrää.

10 §
Kannattajajäsen suorittaa piirille piirihallituksen vuosittain määräämän kannattajajäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

11 §
Piiri lähettää Sulasolille sen pyytämät tiedot toiminnastaan.

TOIMIELIMET
12 §
Piirin toimielimet ovat piirikokous ja piirihallitus.
Piirihallitus voi asettaa avukseen eri tehtäviin tilapäisiä elimiä kuten työvaliokunnan ja
musiikkilautakunnan.

PIIRIKOKOUS
13 §
Piiri kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen helmikuussa.
Kokouksessa
- esitetään kertomus piirin edellisen vuoden toiminnasta
- esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä
- hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- päätetään tulevan vuoden jäsenmaksun suuruus
- päätetään hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille maksettavien korvausten ja palkkioiden
määrästä
- valitaan sääntöjen 17 § mukaisesti erovuorossa olevien tilalle piirihallituksen puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja sekä muut varsinaiset ja varajäsenet
Valinta suoritetaan tasapuolisesti eri jäsenryhmistä.
- valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
- valitaan Sulasolin liittokokousvuonna piirin ehdokas liittovaltuuston jäseneksi ja henkilökohtainen
varajäsen
- valitaan Sulasolin liittokokousvuonna puhevaltainen liittokokousedustaja ja
- käsitellään muut piirihallituksen esitykset sekä asiat, jotka joku piirin jäsen on kirjallisesti
ennen tammikuun 15. päivää esittänyt piirikokouksen käsiteltäväksi.
Ylimääräinen piirikokous pidetään piirihallituksen kutsusta, milloin piirihallitus pitää sitä
tarpeellisena tai milloin 1/5 jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten piirihallitukselta
kirjallisesti pyytää.

14 §
Piirikokoukseen on kukin piirin jäsen oikeutettu lähettämään yhden edustajan kutakin
alkavaa kymmentä henkilöjäsentä kohti. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Edustaja voi
kuitenkin valtakirjalla käyttää koko yhdistyksensä äänimäärää.

15 §
Piirikokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kirjallisesti jokaiselle piirin jäsenelle
vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta. Ilmoituksen yhteydessä lähetetään
kokouksen asialista. Piirin kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai piirin kokouksen
päättäessä myös postitse tai etäyhteyden avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

PIIRIHALLITUS
16 §
Piirihallitus johtaa piirin toimintaa lain, näiden sääntöjen ja piirikokouksen päätösten
mukaisesti. Tässä tarkoituksessa piirihallitus
- kutsuu koolle piirikokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat
- laatii piirin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta sekä toimintasuunnitelman
ja talousarvion seuraavalle vuodelle
- hoitaa piirin omaisuutta ja sitä koskevaa tilinpitoa
- toimittaa Sulasolin toimistolle näiden sääntöjen 11 §:n mukaiset tiedot
- asettaa avukseen tarvittaessa jaostoja ja vahvistaa niiden toimintaohjeet
- valitsee piirin edustajat eri yhteisöihin, toimikuntiin ja kokouksiin
- tekee piirikokoukselle esityksen piirin laulu- ja soittojuhlien toimeenpanosta ja niiden
ohjelmasta
- antaa ja välittää lausuntoja piiriä ja sen jäseniä koskevissa asioissa Sulasolille ja
alueellisille viranomaisille
- tekee piirikokoukselle esityksen kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta
- valitsee piirin kunniajäsenet
- tekee esitykset Sulasolin liittohallitukselle piirin henkilö- tai yhteisöjäsenien palkitsemisesta
tai Sulasolin merkkiohjesäännön mukaisista huomionosoituksista
- myöntää piirin merkkiohjesääntöjen mukaiset tunnustukset
- on yhteistoiminnassa liittojen, muiden piirien sekä alueillaan olevien muiden musiikkijärjestöjen
kanssa sekä
- hoitaa muut piirin toiminnan vaatimat piirihallitukselle kuuluvat tehtävät

17 §
Piirihallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 - 12 muuta varsinaista
jäsentä ja jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet valitaan piirin varsinaisessa kokouksessa
vuodeksi kerrallaan. Piirihallitus valitsee itselleen sihteerin ja taloudenhoitajan.
Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen jäsenten tietoon vähintään 7 päivää
ennen kokousta.
Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään
puolet jäsenistä on paikalla.

NIMEN KIRJOITTAMINEN
18 §
Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai
taloudenhoitajan kanssa.

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTUS
19 §
Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään tammikuun viidenteentoista päivään
mennessä toiminnantarkastajan tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajan on tammikuun
loppuun mennessä annettava lausunto piirihallitukselle.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
20 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa piirikokouksen päätöksellä. Asiasta on ilmoitettava
kokouskutsussa ja muutoksen on tullakseen hyväksytyksi saatava vähintään ¾ annetuista
äänistä.

PIIRIN PURKAMINEN
21 §
Jos piiri ehdotetaan purettavaksi, on asia käsiteltävä sitä varten koolle kutsutussa piirikokouksessa
ja ehdotuksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään kolme neljäsosaa
( ¾ ) annetuista äänistä.
Jos piiri purkautuu, on sen varat käytettävä musiikkiharrastuksen edistämiseen piirin
alueella viimeisen piirikokouksen päättämällä tavalla.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
22 §
Piirikokouksissa, piirihallituksen kokouksissa ja piirihallituksen asettamien valiokuntien
kokouksien päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos joku kokouksen
osanottaja sitä vaatii.

23 §
Muissa kohdissa noudatetaan yhdistyslakia.